6/2020
novi
Odluka o objavljivanju standarda SRRFBiH_23.6.2020
12/2018
novi
Obavijest o objavljenim standardima
11/2017
novi
Izmjena odluke o primjeni MSFI
7/2017
novi
Odluka o objavljivanju i primjeni standarda SRRFBiH 2017_MSFI 9. 15 i 16
novi
Obavijest o objavljivanju standarda SRRFBiH 2017 MSFI 9 ,15 i 16
3/2017
novi
Odluka o objavi i primjeni MSFI / MRS 2017
novi
Konceptualni okvir za financijsko izvještavanje
MSFI 1
novi
Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja
MSFI 2
novi
Plaćanje temeljeno na dionicama
novi
Klasifikacija i mjerenje plaćanja temeljenog na dionicama
MSFI 3
novi
Poslovne kombinacije
novi
Izmjene i dopune MSFI 3 Poslovne kombinacije
MSFI 4
novi
Ugovori o osiguranju
MSFI 5
novi
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prekinuto poslovanje
MSFI 6
novi
Istraživanje i procjena mineralnih resursa
MSFI 7
novi
Finansijski instrumenti: Objavljivanja
MSFI 8
novi
Poslovni segmenti
MSFI 9
novi
Financijski instrumenti
novi
Izmjene i dopune MSFI-ja 9- Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom
novi
Izmjene i dopune MSFI-ja 9, MRS-a 39 i MSFI-ja 7_septembar_rujan_2019
MSFI 10
novi
Konsolidirani finansijski izvještaji
novi
Datum stupanja na snagu izmjena i dopuna MSFI 10 i MRS 28
MSFI 11
novi
Zajednički aranžmani
MSFI 12
novi
Objavljivanje udjela u drugim subjektima
MSFI 13
novi
Mjerenje fer vrijednosti
MSFI 14
novi
Regulirana vremenska razgraničenja
MSFI 15
novi
Prihodi od ugovara s kupcima
novi
Pojašnjenja MSFI-ja 15
MSFI 16
novi
Najmovi
novi
Izmjene i dopune MSFI-ja 16_maj_svibanj_2020
MRS 1
novi
Prezentacija finansijskih izvještaja
novi
Izmjene i dopune MRS 1_januar_siječanj_ 2020
MRS 2
novi
Zalihe
MRS 7
novi
Izvještaj o novčanim tokovima
novi
Inicijativa za objavljivanje - Izmjene i dopune MRS-a 7
MRS 8
novi
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
MRS 10
novi
Događaji nakon izvještajnog perioda
MRS 11
novi
Ugovori o građenju (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)
MRS 12
novi
Porezi na dobit
novi
Priznavanje odgođene porezne imovine za nerealizirane gubitke
MRS 16
novi
Nekretnine, postrojenja i oprema
novi
Izmjene i dopune MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
MRS 17
novi
Najmovi (povučen iz uporabe 1.1.2019. radi objave MSFI 16)
MRS 18
novi
Prihodi
MRS 19
novi
Primanja zaposlenih
novi
Izmjene i dopune MRS-a 19- Izmjene, ograničenja ili izmirenja plana
MRS 20
novi
Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći
MRS 21
novi
Efekti promjena kurseva stranih valuta
MRS 23
novi
Troškovi pozajmljivanja
MRS 24
novi
Objavljivanje povezanih strana
MRS 26
novi
Računovodstvo i izvještavanje o penzijskim planovima
MRS 27
novi
Odvojeni finansijski izvještaji
MRS 28
novi
Ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate
novi
Izmjene i dopune MRS-a 28- Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim poduhvatima
MRS 29
novi
Finansijsko izvještavanje u hiperinflacionim privredama
MRS 32
novi
Finansijski instrumenti: prezentacija
MRS 33
novi
Zarade po dionici
MRS 34
novi
Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine
MRS 36
novi
Umanjenje vrijednosti imovine
MRS 37
novi
Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
novi
Izmjene i dopune MRS-a 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
MRS 38
novi
Nematerijalna imovina
MRS 39
novi
Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40
novi
Ulaganja u nekretnine
novi
Izmjene i dopune MRS-a 40- Prijenosi ulaganja u nekretnine
MRS 41
novi
Poljoprivreda
IFRIC 1
novi
Promjene postojećih obaveza demontaže, obnavljanja i sličnih obaveza
IFRIC 2
novi
Udjeli članova zadružnih subjekata i slični instrumenti
IFRIC 4
novi
Utvrđivanje da li sporazum sadrži najam (povučen iz uporabe 1.1.2019. radi objave MSFI 16)
IFRIC 5
novi
Prava na udjele koja proizlaze iz fondova za demontažu i obnovu imovine te sanaciju životne sredine
IFRIC 6
novi
Obaveze koje proizilaze iz učešća na posebnom tržištu: otpadna električna i elektronska oprema
IFRIC 7
novi
Primjena prepravljanja po MRS 29 - Finansijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama
IFRIC 9
novi
Ponovna procjena ugrađenih derivata (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 9)
IFRIC 10
novi
Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine i umanjenje vrijednosti
IFRIC 12
novi
Sporazumi o koncesijama za usluge
IFRIC 13
novi
Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)
IFRIC 14
novi
MRS 19 – Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija
IFRIC 15
novi
Ugovori o izgradnji nekretnina (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15
IFRIC 16
novi
Zaštita neto ulaganja u inostrano poslovanje
IFRIC 17
novi
Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima
IFRIC 18
novi
Prijenos imovine s kupaca (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)
IFRIC 19
novi
Zatvaranje financijskih obveza vlasničkim instrumentima
IFRIC 20
novi
Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa
IFRIC 21
novi
Pristojbe
IFRIC 22
novi
IFRIC tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada
IFRIC 23
novi
IFRIC tumačenje 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit
SIC-7
novi
Uvođenje eura
SIC-10
novi
Državna pomoć – bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima
SIC-15
novi
Poslovni najmovi – poticaji (povučen iz uporabe 1.1.2019. radi objave MSFI 16)
SIC-25
novi
Porez na dobit – promjene u poreskom statusu subjekata ili njegovih dioničara
SIC-27
novi
Promjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma (povučen iz uporabe 1.1.2019. radi objave MSFI 16)
SIC-29
novi
Sporazumi o koncesiji usluga: objavljivanja
SIC-31
novi
Prihod – nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)
SIC-32
novi
Nematerijalna imovina – troškovi web stranica
novi
Godišnja poboljšanja MSFI iz ciklusa 2018.-2020
novi
Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2014. – 2016
novi
Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2015. – 2017

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita