3/2017

Arhivski sadržaj

MRS 2
novi
Zalihe
4/2015

Arhivski sadržaj

MRS 2
novi
Zalihe
MRS 7
novi
Izvještaj o novčanim tokovima
MRS 8
novi
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
MRS 10
novi
Događaji nakon izvještajnog razdoblja
MRS 11
novi
Ugovori o izgradnji
MRS 12
novi
Porezi na dobit
MRS 16
novi
Nekretnine, postrojenja i oprema
MRS 17
novi
Najmovi
MRS 18
novi
Prihodi
MRS 19
novi
Primanja zaposlenih
MRS 20
novi
Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći
MRS 21
novi
Učinci promjena tečaja stranih valuta
MRS 23
novi
Troškovi posudbe
MRS 24
novi
Objavljivanje povezanih osoba
MRS 26
novi
Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja
MRS 27
novi
Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji
MRS 28
novi
Ulaganje u pridružene subjekte
MRS 29
novi
Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima
MRS 31
novi
Udjeli u zajedničkim pothvatima
MRS 32
novi
Financijski instrumenti: prezentiranje
MRS 33
novi
Zarade po dionici
MRS 34
novi
Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine
MRS 36
novi
Umanjenje imovine
MRS 37
novi
Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina
MRS 38
novi
Nematerijalna imovina
MRS 39
novi
Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40
novi
Ulaganje u nekretnine
MSFI 1
novi
Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
MSFI 2
novi
Plaćanje temeljeno na dionicama
MSFI 3
novi
Poslovna spajanja
MSFI 5
novi
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
MSFI 7
novi
Financijski instrumenti: Objavljivanje
MSFI 8
novi
Poslovni segmenti
IFRIC 1
novi
Promjene postojećih obveza za dekomisijom, obnovom i sličnih obveza
IFRIC 2
novi
Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti
IFRIC 4
novi
Utvrđivanje da li sporazum sadrži najam
IFRIC 5
novi
Udjeli u fondovima za demontažu, uklanjanje, obnavljanje i sanaciju okoliša
IFRIC 6
novi
Obveze proizašle iz sudjelovanja na specifičnim tržištima - otpad električne i elektroničke opreme
IFRIC 7
novi
Primjena prepravljanja prema MRS 29 Financijsko izvještavanje u uvjetima hiperinflacijskim gospodarstvima
IFRIC 9
novi
Ponovna procjena ugrađenih derivativa
IFRIC 10
novi
Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i umanjenje
IFRIC 11
novi
Transakcije trezorskim dionicama i dionicama grupe
IFRIC 12
novi
Sporazumi o koncesijama za usluge
IFRIC 13
novi
Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca
IFRIC 14
novi
MRS 19 - limiti povezani s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija
IFRIC 15
novi
Ugovori o izgradnji nekretnina
IFRIC 16
novi
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje
IFRIC 17
novi
Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima
IFRIC 18
novi
Prijenos imovine s kupaca
SIC-7
novi
Uvođenje Eura
SIC-10
novi
Državna pomoć - bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima
SIC-12
novi
Konsolidacija - subjekti posebne namjene
SIC-13
novi
Zajednički kontrolirani subjekti - nenovčani ulozi pothvatnika
SIC-15
novi
Poslovni najmovi - poticaji
SIC-21
novi
Porez na dobit - nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira
SIC-25
novi
Porez na dobit - promjene u poreznom tretmanu subjekta ili njegovih dioničara
SIC-27
novi
Procjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma
SIC-29
novi
Sporazumi o koncesijama za usluge: objavljivanje
SIC-31
novi
Prihod - nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja
SIC-32
novi
Nematerijalna imovina - troškovi web stranica
MSFI 4
novi
Ugovori o osiguranju
9/2013

Arhivski sadržaj

MSFI 6
novi
Istraživanje i procjena mineralnih resursa

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita