Akti

U nastavku su relevantni akti Saveza kojima je regulirano: pitanje ulaska u profesiju, certificiranja i licenciranja, kontinuiranog profesionalnoga razvoja, disciplinske odgovornosti članova Saveza, kontrole kvalitete rada kvalificiranih osoba te obveze članova Saveza vezano za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR)

01.04.2020.

Odluke o visini članarine i rokovima za uplate

Statut

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti članova Saveza

Kontrola kvalitete rada

Smjernice Saveza u vezi sa SPN i FTA

Akti iz oblasti certificiranja i licenciranja

Ostali